ONSWERKENIN1970 i Evenals dat in de afgelopen jaren het geval was, werd ook nu weer bij het begin van de lente het jaarverslag van IHC Holland open baar gemaakt. Ditmaal was het zelfs enkele weken eerder dan in 1970. Wat dit betekent moet maar eens gevraagd worden aan al degenen, die aan de samenstelling van zo'n jaarverslag een steen tje bijdragen. Een compliment is zeker op zijn plaats voor onze medewerkers, die dit gewel dige karwei in recordtijd wisten te voltooien! In het Verslag van de Raad van Bestuur wor den de aandeelhouders en met hen andere geïnteresseerden, ingelicht over de gang van zaken in 1970. Het resultaat van ons werken in het afgelopen jaar is zo geweest, dat de nettowinst met 22,5% is gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Aan de Algemene Vergadering van Ég - Aandeelhouders werd daarom voorgesteld het dividend vast te stellen op 15%. Dat is twee procent meer dan over 1969. Dit voorstel werd aanvaard. Voor de werknemers in onze groep betekent dit, dat de "winstpot" groter zal zijn. Een totaalbedrag, gelijk aan het di vidend, van 3.742.000,zal worden uitge keerd volgens de bepalingen van de IHC winstdel ingsregeling. Het gunstige resultaat is te danken aan een gestegen omzet en een behoorlijke beheer sing van de kosten. Bovendien kunnen wij een redelijk prijspeil handhaven, omdat onze gespecialiseerde produkten technisch goed zijn. Het wordt be vredigend genoemd, dat de winst is gestegen ondanks de gevolgen van de arbeidsonrust, die in een aantal van onze bedrijven heerste. Waar dit tot stakingen leidde kostte het ons geld. BRUTO WINST OVER 1970 31 Afschrijvingen 15% Winst aan personeel 23% Belastingen 15% Dividend 16% Algemene Reserve Onze bruto winst bedroeg 24.951.000, Meer buitenlandse activiteiten In de loop van 1970 hebben wij onze buiten landse activiteiten uitgebreid. Opgericht wer den "IHC Inter S.A.", als houdstermaatschap pij van een aantal van onze buitenlandse on dernemingen, en "Terminal Installations Inc.", die een werkschip, de Installer I, aanschafte. Dit schip wordt gebruikt voor het installeren van SBM meerboeien voor het laden en los sen van tankschepen. Door dit installeren van meerboeien begaven wij ons op een nieuw werkterrein: het doen van werk op zee. Deze nieuwe activiteit zal ongetwijfeld ontwikkeld en uitgebreid worden. 35 _35 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Netto winst per aandeel van f 100 Toevoeging aan de algemene reserve Uitgekeerde winst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 10