Om ons marktaandeel van hefpontons voor deolie-industrietevergroten,werd samen met de heer Richard LeTourneau opgericht IHC Holland-LeTourneau. Nog meer samenwer king: met een Amerikaanse maatschappij en R. J. Brown Associates Inc. richtten wij op: "Pipeline Stabilization Ltd.". Dit bedrijf zal zich gaan bezighouden met het ingraven van pijpleidingen onder water. De activiteiten van de tot onze groep beho rende buitenlandse ondernemingen hebben tot gevolg, dat een steeds groter gedeelte van de winst buiten Nederland wordt gemaakt. Kijken wij nog even naar het buitenland, dan zien wij, dat voor rekening van Conzinc Rio Tinto Malaysia in Maleisië een tin-emmerbag germolen in aanbouw is. Dit is een van de opdrachten, die de vorig jaar opgerichte Mining and Transport Engi neering NV wist te verkrijgen. Onze Austra lische Maatschappij, IHC Holland (Australia) Pty Ltd, blijft zich gunstig ontwikkelen. Er zijn in Australië twee sleepzuigers en een cutter zuiger in aanbouw. De engineering en het le veren van onderdelen gebeurden door ons. Onze dochtermaatschappij in Australië ont ving ook de opdracht voor het leveren van een olielosboei (een SBM). Dank aan personeel In het hoofdstuk "Personeel" wordt dank ge bracht aan alle werknemers, die door hun energie en toewijding hebben bijgedragen tot de goede gang van zaken in onze onderne ming. De personeelssterkte onderging ook dit ver slagjaar weinig verandering. Eind 1970 waren er 4490 werknemers in dienst. In 1969 t/m 1965 waren dat resp. 4402, 4450, 4401, 4427 en 4408. In de afgelopen zes jaar steeg de waar de van onze produktie van 188 miljoen gulden in 1965 tot 292 miljoen gulden in 1970. Een stijging van meer dan 50%. Wat in deze zes jaren ook sterk steeg, was de post lonen, salarissen en overige personeels kosten: van bijna 51 miljoen gulden in 1965 tot bijna 90 miljoen gulden in 1970. Bijkans een verdubbeling. Er wordt opgemerkt, dat een aanhoudende schaarste op de arbeids markt het niet mogelijk maakt voldoende vak bekwaam personeel aan te trekken. Training in de bedrijven en opleiding in de bedrijfs- scholen hebben voortdurend aandacht. Veel werk werd er verzet aan de reeds in 1969 begonnen harmonisatie van de arbeidsvoor waarden voor handarbeiders en beambten. In het laatste kwartaal van 1970 werd de eind fase van de harmonisatie bereikt. De invoering ervan zal zeker bijdragen tot verbetering van het arbeidsklimaat. De ondernemingsraden van de bedrijven hebben opnieuw een zeer werkzaam deel gehad in het overleg over di verse problemen. Met het oog op de komende wettelijke regeling inzake de ondernemings raden zal worden voortgegaan dit overleg te verstevigen en uit te bouwen. Bagger Divisie In het jaarverslag worden de divisies ieder afzonderlijk onder de loep genomen. Bij de Bagger Divisie waren de produktieafdelingen in 1970 volledig bezet. De verkoop van groot baggermaterieel, vooral die van sleepzuigers, bleef achter bij de verwachtingen. Meer be langstelling bleek er te bestaan voor de mid delgrote baggerwerktuigen van destandaard- series IHC Stantrail, IHC Stanbuck en IHC Stancutter. Het is ons mogelijk voor dezepro- dukten aantrekkelijke prijzen te offreren. Van de kleine standaard baggerwerktuigen, zoals De Klop ze bouwt, werden er in 1970 meer verkocht dan in 1969. Baggeronderde- len, perspijpen en meetinstrumenten werden in serie geproduceerd. Onze engineerings- activiteiten richtten zich voornamelijk op de bouw in het buitenland van baggerwerktuigen naar onze ontwerpen. Meer werk op dit ge bied ligt in de verwachting. Bij Smit Kinderdijk werd begonnen met de uitvoering van de aanpassingswerken, die no dig zijn omdat de waterstand in De Noord zich wijzigde als gevolg van de Deltawerken. (Over het Werfplan van Smit Kinderdijk schre ven wij uitvoerig in Het Zeskant van maart). De veranderende waterstanden doen zich ook al gelden op de Merwede en dus ontkomt De Klop niet aan aanpassingswerken. Na een nauwkeurig onderzoek van het bouwproces is besloten een afbouw- en reparatiekade met een grotere hijscapaciteit te bouwen. De las- 72

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 12