hal en de afbouwhal zullen vergroot worden. Omdat de produktieafdelingen van Verschure bij de Bagger Divisie behoren, werd de orga nisatie bij onze Amsterdamse collega's aan gepast. Verschillende onderdelen van de be drijfsinrichting zijn verbeterd. Aan de afbouw- kade komt een torenkraan met een hijscapa citeit van 15 ton. Bij de Oranjewerf had men het gehele jaar door werk. Hetzelfde geldt voor het ingeni eursbureau Smit Engineering, dat zowel voor IHC als voor derden opdrachten uitvoerde. Bij Smit Bolnes kwam de uitbreiding van de fabriekshallen gereed. Hierdoor kunnen ma- gazijnbeheer en machinale bewerkingen effi ciënter worden uitgevoerd. Op het technische vlak hebben de beproevingen om het vermo gen van de dieselmotoren op te voeren tot goede resultaten geleid. Het Mineraal Technologisch Instituut (MTI) wordt van Delft overgeplaatst naar Kinderdijk. (Deze verhuizing is inmiddels voltooid, leest er binnenkort meer over in HetZeskant). Offshore Divisie. Gusto was in 1970 het hele jaar van werk voorzien en nu al kan gezegd worden, dat dat ook in 1971 het geval zal zijn. Als speci ale opdracht wordt genoemd de 600/800 ton offshore kraan voor een Nederlandse aanne mingsmaatschappij. Door Gusto Staalbouw werd in het afgelopen jaar een aantal jackets met dekken voor gebruik op de Noordzee af geleverd. Voor de Koninklijke Shell-groep zal de eind montage en de inbedrijfstelling van de appa ratuur op de dekken worden uitgevoerd. Een montageploeg zal daarvoor enige weken op de dekken op zee doorbrengen. Door de recente vondsten in de Noordzee van olie en gas wordt een toenemende vraag ver wacht naar, steeds grotere, jackets en dek ken. De Kon. Ned. Hoogovens verleende de opdracht voor de montage van de nieuwe Hoogoven 7. Dit werk zal medio 1971 kunnen beginnen. Voor het karwei werden twee grote montage kranen aangeschaft, ieder met een hefvermo gen van 50 ton. Door de grote onregelmatigheden in de be zetting heeft Gusto Staalbouw altijd gebruik gemaakt van ingeleende werknemers. Het wegvallen van de koppelbazen betekent dus een groot probleem. Met andere montagebe drijven wordt daarom contact gezocht om tot samenwerking te komen. (Inmiddels is het Lastechnische Bedrijf De Kleijn NV in Slie- drecht overgenomen, zoals U elders in dit nummer kunt lezen). Gusto Geleen ontwikkel de zich bevredigend. S.B.M. Inc. groeide steeds verder in de rich ting van totale dienstverlening. Dus niet al leen verkoop van meerboeien, maar ook de installatie ervan. De installatiewerkzaamhe den worden gedaan door Terminal Installa tions Inc. Met hun werkschip Installer I werd een boei in de Humber geplaatst. Twee boei en zullen worden geïnstalleerd op het z.g. „Ekofisk-veld" in de Noordzee voor Noorwe gen. Een nieuwe loot aan de IHC-stam is „Pipeline Stabilization Ltd." die zich zal toeleggen op het ingraven van pijpleidingen in de zeebo dem. Het MTI voerde al een groot aantal mo- delproeven uit, waardoor men nu in staat is opdrachten in de hele wereld uit te voeren. Een oude bekende, het booreiland lie de France van Foramer, begon eind 1970 aan een nieuw boorkarwei bij Madagascar. Mijnbouw en Transport Divisie. In het verslagjaar werd onze dochteronder neming „Mining and Transport Engineering NV" (MTE) opgericht. Hierin is onze kennis op het gebied van de onderwatermijnbouw en speciale transportinrichtingen gebundeld. Naast enkele kleinere opdrachten kon MTE twee belangrijke grote orders boeken. Eén betreft de complete levering van een gro te tinbaggermolen. De andere order is voor een cutterzuiger voor het verwijderen van de bovenlagen in een alluviale mijn. Voor de bouw in Japan van een offshore erts cutterzuiger trad MTE op als raadgevend in genieursbureau. Er is een toenemende be langstelling te constateren voor de exploitatie van de zeebodem. Daarom besteedt men bij MTE veel aandacht aan het ontwikkelen van systemen en werktuigen voor het winnen van mineralen uit de bodem van de zee. De Ma- 74

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 14