chinefabriek Noordwykerhout (DMN) was het hele jaar goed van werk voorzien. Ook al door de samenwerking met T.B.M.A.-Europe NV waarin DMN voor 50% deelneemt steeg de produktie en de verkoop vooral in de sector van de eigen produkten. Dat waren onder meer roterende vacuüm- en doseerslui- zen; reverse-jet stoffilters; krimpovens voor palletverpakking en zakkensnijmachines. Rentesubsidie en vooruitzichten Dank zij de door de regering voortgezette rente-overbruggingsregeling slaagden wij er in enkele belangrijke opdrachten te boeken, o.a. van European Car Ferries Ltd. voor de bouw van twee veerboten. Ook deze twee, de Free Enterprise VI en VII zullen dienst gaan doen op Het Kanaal. De rentesubsidie maakt het ons mogelijk kredieten aan onze afne mers aan te bieden op dezelfde voorwaarden als onze buitenlandse concurrenten dat doen. Onze orderportefeuille bedroeg per 31 decem ber 1970 een bedrag van 378 miljoen, waar van nog 267 miljoen moest worden ver werkt. Een opgave van de orders, die wij per 31-12-'70 onder handen hadden, publiceer den wij in Het Zeskant van februari jongstle den. In 1970 werd een bedrag van ruim 17,5 mil joen gulden besteed voor de aanschaf van duurzame produktiemiddelen (In 1969 was dit een bedrag van bijna 8 miljoen gulden). Het verslag van de Raad van Bestuur over 1970 besluit met de volgende woorden. Woor den waaruit een voorzichtig optimisme spreekt: „Door steeds nieuwe produkten te ontwikke len en door het op gang komen van nieuwe werkzaamheden bij al onze produktgroepen zullen de omzetten toenemen. Wij voorzien een verdere stijging van de winst en wij ver wachten, dat het lopende boekjaar wederom een gunstig resultaat zal opleveren. Bij deze prognose gaan wij van de veronderstelling uit, dat de inflatoire krachten, die nog steeds hun stempel op de nationale economie druk ken, binnen redelijke grenzen kunnen worden gehouden." 7fi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 16