40 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 25 JAAR BIJ VERSCHURE Al was het dan op dinsdag 23 februari j.l. niet precies 40 jaar, maar zelfs al ruim 46 jaar dat onze draaier de heer C. M. Advokaat kan zeggen bij Smit Kinderdijk in dienst te zijn, toch is het voor hem en zijn gezin een fijne dag geworden. Op 16 september 1924 stapte hij als 15-jarige jongeling bin nen de poort van L.S.Z. om als zo vele andere jongens toen, te beginnen als nagel- heter. Daar werd hij al gauw van verlost om als maathei- per te fungeren; dat duurde ook maar kort, want na 3 jaar kwam hij in de Draaierij te recht, om het draaiersvak te leren. En in dat vak heeft hij dan ook werkelijk zijn draai gevonden. Bij de jubileumviering was ook de Burgemeester van Nieuw-Lekkerland aanwezig om hem het ereteken verbon den aan de Orde van Oranje Nassau op de borst te spel den. Een bijzonderheid hierbij was dat de heer Advokaat de laatste was bij wie hij het ere teken kon opspelden. Eind maart legt de Burgemeester namelijk zijn ambt neer in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd. Zeer trots kon dan ook de jubilaris opmerken dat Z.M. Keizer Heile Selassie de eerste was bij wie de Bur gemeester een onderschei dingsteken opspelde en hij, de jubilaris, de laatste. C. M. ADVOKAAT Onze directeur, de heer A. J. Bouman heeft, na de uitrei king van de Koninklijke On derscheiding, de jubilaris in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen hartelijk toegespro ken en hem dank gebracht voor hetgeen hij in de voorbij gegane jaren voor het bedrijf heeft gedaan, ook als be stuurslid van onze perso neelsvereniging. Mevrouw Advokaat werd bij aankomst een boeket bloe men aangeboden, wat werd aangevuld met een boeket van de personeelsvereniging naast het cadeautje dat de jubilaris in ontvangst kon ne men. De heer Bouman schroefde hem het gouden firmaspeldje met het briljantje op de re vers en overhandigde hem als een blijk van waardering een enveloppe met inhoud en voorts een miniatuurdraagme- dailie van de koninklijke on derscheiding, een overzichts foto van het bedrijf en het Getuigschrift van de Maat schappij voor Nijverheid en Handel. Wij wensen de heer Advokaat nog vele jaren van gezond heid toe en blijvende goede herinneringen aan zijn jubi leum. Bij Verschure dienden zich sedert de vorige publicatie de volgende jubilarissen met 25 dienstjaren aan: De heer C. van Ophuizen, die op 24 jarige leeftijd als hulp- ijzerwerker bij Verschure in dienst trad. C. VAN OPHUIZEN De heer Ophuizen is sedert augustus 1960 werkmeester en als zodanig vierde hij op 25 februari 1971 zijn jubileum. Bij de ontvangst door de be drijfsleiding op de scheeps werf waren zijn echtgenote en kinderen aanwezig. D. SIJBRANDS De heer D. Sijbrands. Deze jubilaris startte bij Verschure als plaatwerker in de toenma lige ketelmakerij. De heer Sij brands is van vele markten thuis. Hij werkt thans in de voorbewerkingshal op de scheepswerf. Als hij de cir kelzaagmachine niet bedient, verricht hij andere voorko mende werkzaamheden. Dat de verbintenis met Ver schure door de leiding op prijs is gesteld, is gebleken bij het jubileum, dat de heer Sijbrands op 26 februari vier de. G. L. SLAAKWEG De heer G. J. Slaakweg. Deze jubilaris, die elektricien is op de Scheepswerf en voor nieuwbouw alsook voor on derhoudswerk ingezet kan worden, begon zijn loopbaan op de Meeuwenlaan als elek tricien onder wijlen baas Oor tjes. Voor deze jubilaris en zijn gezin was het feest op donderdag 4 maart 1971. Voor Verschure omdat dit de 400ste jubilaris was in het Verschure bestaan. De heer Slaakweg, die al lang wist hoe laat het was, verkoos daarom als jubileum-cadeau boven het gebruikelijke hor loge een tele-computer-flitser. Dat hij nog veel en goed mo ge flitsen! W. DIJKSHOORN De heer W. Dijkshoorn. Hier hebben we te doen met een jubilaris, die nog als ketelma ker en smid zijn sporen ver diend heeft. En wat voor spo ren! Hij is nu een gewaardeerde medewerker op de Oranje- werf, waar hij als ijzerwerker/ afschrijver werkt. Tijdens zijn jubileumdag op vrijdag 12 maart 1971 werd door de lei ding van de Oranjewerf ten aanhore van echtgenote en gezinsleden een heel gunstig boekje over de heer Dijks hoorn open gedaan. Dat dat zo moge blijven! De heer S. van Loenen. Van kotteraar in de oude machine fabriek op de Meeuwenlaan tot voorwerker-bankwerker bij S. VAN LOENEN 78

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 18