25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK het onderhoud in juni 1966 en dan meer speciaal voor het fijnere werk. Dat is deze jubi laris ten voeten uit. Veel idee- en, vaak goede. Ook nu weer, waardoor hij op zijn jubileum dag met nog eens 125, extra naar huis ging. Hij vierde z'n jubileum op vrij dag 12 maart. De jubilaris, die z'n vrouw ook al bij Verschu- re heeft leren kennen vond dat een fototoestel als cadeau bij deze dag beter zou pas sen dan een polshorloge. Aldus geschiedde, leder had er vrede mee. Het echtpaar Van Loenen het meest. De heer J. G. Stocks. De meesten bij Verschure weten dan wel over wie we het heb ben. Ja juist, de secretaris van de O.R., die deze vrijwillige (neven) functie (er zijn ook nog andere benamingen voor te bedenken) sedert de pen sionering van vriend Josse in 1965 met verve en grote am bitie bekleedt. De heer Stocks kwam in 1946 in dienst als elektricien op de scheepswerf. Als hij niet voor de ondernemingsraad bezig is, er over denkt, of er over praat, is hij dat nu nog, maar dan op de Oranjewerf. Toch zouden we hem te kort doen als we alleen maar we zen op zijn verdienste als se cretaris van de O.R. Integen deel: de heer Stocks is daar naast een bekwaam vakman, daarvan getuigde de leiding van de Oranjewerf op vrij dag 19 maart 1971, toen dit ju bileum in alle hevigheid ge vierd werd. Dat we de heer Stocks nog vele jaren in ons midden mo gen hebben, is ons aller wens. J. G. STOCKS J. WIESENER De heer J. Wiesener beleefde op 16 maart de grote dag van z'n 25-jarig jubileum. Als 14- jarige kwam Jacob Wiesener als nageljongen bij Verschu re in dienst en groeide met de jaren uit tot tegenhouder en klinker en Oom Jaap. Dit laatste getuigt dat de heer Wiesener een geziene figuur is op de Scheepswerf. Mo menteel heeft deze jubilaris de zorg over het was- en kleedlokaal en doet dittot vol le tevredenheid. Dit bleek wel uit de wijze waarop hij en z'n echtgenote in de bloemetjes gezet werden. Dat deze rasechte Amster dammer nog vele jaren aan de voet van de ,,Oude Wes ter" het mooie van z'n stad mag beleven, is ons aller wens. De heer H. J. J. Hoffmans her dacht op 18 maart jl. het feit dat hij voor 25 jaar bij Ver schure in dienst kwam. Door omstandigheden is deze jubi laris al geruime tijd niet in staat z'n krachten aan het be drijf te geven. Dit nam niet weg dat hij niet vergeten werd. Het werd een gezellig „koffie- uurtje" bij de fam. Hoffmans. Hopelijk was het ook voor de feesteling een opkikkertje waardoor het leven weer eens een ander tintje kreeg. Vanaf deze kant in ieder geval het allerbeste toegewenst. Op dinsdag 23 februari wap perde niet alleen de vlag met het cijfer 40 in de mast maar ook een met het cijfer 25 voor de heren J. H. Groeneveld en J. Verkerk. De heer J. H. Groeneveld is in dienst getreden op 18 fe bruari 1946 als bankwerker. Het is echter anders gelopen dan men gedacht heeft. In 1947 overkwam hem een on geval waarbij hij ernstige blessures opliep aan een zij ner knieën. Toen hij na maan den van arbeidsongeschikt heid weer terug kwam was hij, althans voorlopig nog niet ge schikt voor het bankwerk. Daarom werd hij ingescha keld bij het inrichten van het toen nog nieuwe magazijn in de fabriek. En daar is hij ge bleven om later de zorg te krijgen over het gereed schapsmagazijn en het onder houd van de gereedschappen. Bij de jubileumviering waren mede aanwezig zijn echtgeno te en zijn kinderen. Onze directeur, de heer A. J. Bouman, complimenteerde de heer Groeneveld met deze dag en bracht hem dank voor de wijze waarop hij zijn werk heeft gedaan, en als blijk van waardering overhandigde hij de jubilaris een enveloppe met inhoud, een overzichtsfo to van het bedrijf en het ge tuigschrift van de Maatschap pij voor Nijverheid en Handel, nadat hij hem het gouden fir maspeldje op de borst had geschroefd. J. H. GROENEVELD Wij wensen de heer Groene veld nog heel veel gelukkige jaren toe, waarin hij prettige herinneringen zal mogen be waren aan zijn jubileumfeest en aan al wat daaraan vooraf gegaan is. Ook onze leermeester, de heer J. Verkerk, werd op 23 februari aangesproken met „mijnheer de jubilaris". Ook hij kwam op 18 februari 1946 als knulletje van 15 jaar in dienst van ons bedrijf bij baas Kooiman Sr. om bij hem het draaiersvak te leren. Of ze nu gezien hebben dat er meer in hem schuilde, weten we niet. In elk geval heeft hij na het behalen van zijn Beme- teldiploma, aan alle machines zijn hart kunnen ophalen, zo dat hij omstreeks 1957/1958 geschikt geacht werd om toe gevoegd te worden in de leer school speciaal voor de op leiding in de machinale vak ken. Samen met de heer Stuyt heeft hij sedertdien al een flink aantal jongens opgeleid. In bijzijn van zijn vrouw en 3 kinderen heeft de directeur, de heer A. J. Bouman, de heer Verkerk dank gebracht voor het enthousiasme waarmee hij zijn werk doet. Ook hij ont ving als blijk van waardering een enveloppe met inhoud, een foto van het bedrijf en het J. VERKERK getuigschrift van de Maat schappij voor Nijverheid en Handel en natuurlijk ook het gouden firmaspeldje. Wij complimenteren de heer Verkerk met deze dag en wensen hem nog heel veel goeds toe, voor zijn werk, maar ook voor zijn gezin. 79

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 19