Op dinsdag 2 maart was het weer een gezellige drukte in de Vergaderkamer van het Ontspanningsgebouw. Om 11 uur arriveerden de jubilaris sen W. Gelderblom met zijn vrouw en 3 van de 8 kinderen en zijn vader, P. Nobel met zijn vrouw en zoon met ver loofde en I. Vonk met zijn zus ter. De heer W. Gelderblom trad in dienst op 19 februari 1946. Hij is toen begonnen op de helling als maathelper bij de scheepsmakers. Twee jaar later kreeg de ijzerwerkers- baas hem in de gaten en bracht hem op de afschrijf- vloer waar hij van de gebroe ders A. en C. den Boef de fijne kneepjes van het vak van het Ontspanningsgebouw. De heer D. v. d. Velden was met zijn echtgenote aanwezig, de heer T. Korteland met zijn echtgenote en zijn zoon met verloofde en zijn dochter en de heer A. Geneugelijk met zijn echtgenote en zijn doch ter. Bij aankomst werden aan de echtgenoten een boeket anjers aangeboden. P. NOBEL I. VONK D. v. d. VELDEN T. KORTELAND In bijzijn van de heren E. v. d. Bergh, J. Jansen, L. Ros, A. den Boef en J. Bakker sprak de directeur de heer A. J. Bouman de jubilarissen toe, waarbij hij zijn waardering en dank uitsprak voor de wijze waarop zij in de voorbijgega ne 25 jaren hun werk in het bedrijf hebben gedaan. De heer P. Nobel trad op 25 februari 1946 in dienst van het bedrijf als autogeenbrander. Hij is echter niet aan het bran den gebleven. Enige jaren ge leden kreeg hij de zorg van het onderhoud van het lasma- teriaal. Als blijk van waarde ring en ter herinnering aan het jubileum ontving hij het gou den firmaspeldje en een gou den polshorloge met een en velop met inhoud. W. GELDERBLOM roedenbuigen heeft afgeke ken. Ook hij ontving het gouden firmaspeldje en een envelop met inhoud. De heer I. Vonk is vanaf 27 februari 1946 in dienst van het bedrijf. Eerst heeft hij in het boerenbedrijf gewerkt. Fijn in de buitenlucht. Toen hij dan ook bij ons zijn werk als bran der in de loods moest doen, was het hem niet naar de zin. Hij moest naar buiten, zodat hij op de helling en aan boord van de schepen zijn werk als brander verricht. En hoe? Hij houdt er niet van in het zon netje gezet te worden, maar het mag gezegd worden. Je kunt zijn werk bekijken. De drie jubilarissen ontvingen ook het getuigschrift van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, een luchtfoto van het bedrijf en een paar kleurenfoto's van de Kinderdijkse molens. Wij wensen de jubilarissen van harte toe dat zij in de ko mende jaren hun werk in ge zondheid en met veel plezier mogen blijven verrichten. Op dinsdag 16 maart vierden wij met drie van onze mede werkers hun 25-jarig dienst verband in de Vergaderkamer De heer D. v. d. Velden is on ze carrouseldraaier, die op 6 maart 1946 bij ons kwam als schaver. Een half jaar later zei hij de schaafbank vaarwel om zijn geluk te beproeven aan de carrouselbank. Dat is hem kennelijk goed bevallen, want hij heeft sedertdien niet meer aan een andere bank gestaan. Voor zijn trouwe diensten die hij daarmee aan het bedrijf heeft bewezen ontving hij een gouden polshorloge met in scriptie en een envelop met inhoud. De heer T. Korteland trad in onze dienst op 13 maart 1946 als koperslager. Drie en een half jaar later ging zijn baas, wijlen de heer C. van Genderen Sr. met pen sioen en werd de heer Korte land als baas in de kopersla gerij aangesteld. Na de fusie ging hij het samen doen met de heer P. de Bie. Er werd een nieuwe koperslagerij ge bouwd waar hij bijzonder ge lukkig mee was. Verschillen de nieuwe dingen deden hun intrede, waarbij hij te maken kreeg met het opzetten van bouwpakketten en met het iso-metrisch schetsen. Totdat hij in september 1970 werd overgeplaatst naar de afde ling MTI als bedrijfsassistent, welke functie hij met veel ge noegen vervult. De heer Korteland kreeg als jubileumgeschenk een enve loppe met inhoud. De heer A. Geneugelijk is op 1 maart 1946 als knulletje van 13 jaar als nagelheter begon nen. Een leuke opmerking tij dens de jubileumviering was, dat hij toen op die wijze, zo als de andere jongens, werd getest maar ook veel „ge pest". Dat duurde echter niet zo lang, want ongeveer IV2 jaar later werd hij maathelper, om 3 jaar daarna, hij was toen inmiddels bijna 18 jaar, over te stappen op het vak elek trisch lassen. Onze lasser Ge- neuglijk kunnen we nu dage lijks bezig zien op de helling of aan boord van de schepen. Onze directeur, de heer A. J. Bouman, sprak elke jubilaris in bijzijn van hun chef en baas, afzonderlijk toe waarbij hij hen dankte voor de wijze waarop zij hun werk hebben gedaan en de diensten die zij in de voorbijgegane jaren aan het bedrijf hebben bewezen. Alle drie kregen zij het gou- 80

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 20