FAMILIE-UITBREIDING 25 JAAR BIJ GUSTO A. GENEUGELIJK L. M. B. NIEUWKASTELE A. STOLK A. BIJL den firmaspeldje op hun re vers geschroefd en ontvingen zij het getuigschrift van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel met een paar kleu renfoto's van de Kinderdijkse molens. Wij wensen hen met hun gezinnen heel veel geluk kige jaren toe en hopen dat zij even zovele jaren met ge noegen kunnen terugzien op deze jubileumdag. Op vrijdag 19 februari 1971 was alles weer in gereedheid gebracht om drie van onze medewerkers met hun echt genotes te ontvangen. De he ren H. C. v. Elswijk, L. M. B. Nieuwkastele, beiden lasser in de sb en A. Maris (ijzerwer ker Slikkerveer) herdachten op deze dag het feit dat zij reeds 25 jaar aan ons bedrijf zijn verbonden. In zijn toespraak bracht de heer F. E. M. Smulders de waardering van het bedrijf over voor de lange periode waarin de jubilarissen hun beste krachten hadden gege ven. H. C. VAN ELSWIJK Juist door deze medewerkers kan Gusto haar bijzondere produkten vervaardigen! Het bleef uiteraard niet bij woorden; de jubilarissen mochten ook verschillende ca deaus in ontvangst nemen. De echtgenotes werden even eens in de hulde betrokken omdat zij weliswaar achter de schermen een belangrij ke steun hebben geleverd. Van de Maatschappij van Nij verheid en Handel ontvingen de jubilarissen het vererend getuigschrift en de legpen ning, uitgereikt door de heer Dirkzwager. Onder het genot van een kop koffie werden nog vele herinneringen opge haald, waarna dit feestelijk samenzijn werd besloten met een bezoek aan de modellen- zaal. A. MARIS Ook vrijdag 26 februari 1971 was een feestelijke dag voor ons bedrijf. De heren A. Stolk (afschrijver Slikkerveer) en A. Bijl (afschrijver sb) kwamen op uitnodiging van de directie naar het bedrijf om in onze statige zaal te worden gehul digd voor hun 25-jarig dienst verband. De heer F. E. M. Smulders sprak de jubilarissen en hun echtgenotes toe en stak zijn waardering voor zo'n langdu rige inzet voor ons bedrijf be paald niet onder stoelen of banken. Mede door deze medewer kers veroverde Gusto haar plaats op de markt van zeer gespecialiseerde objecten! Hij sprak de hoop uit dat zij wilden voortgaan met zich in te zetten voor het bedrijf en bracht ook dank aan de echt genotes voor hun bijdrage. Naast de geschenken van het bedrijf ontvingen de jubilaris sen ook het vererend getuig schrift met penning van de Maatschappij van Nijverheid en Handel, uitgereikt door de heer Dirkzwager. Gezellig werd nog een poosje nagepraat over de ontwikke ling van ons bedrijf in de laat ste 25 jaar, waarna het geheel werd besloten met een be zoek aan de modellenzaal. Sinds kort behoort het Lastechnisch Bedrijf De Kleijn NV te Sliedrecht tot de grote IHC-familie. De overname is in volledige overeenstemming met de vakbonden en beide ondernemings raden tot stand gekomen. De Kleijn heeft 150 montagewerkers in dienst, waarmede pieken, die in de mankracht-behoefte van de Offshore Divisie onstaan, opgevangen kunnen worden. Het Lastechnisch Bedrijf De Kleijn NV gaat onder deze naam en onder dezelfde leiding als werkmaatschappij van de IHC Offshore Divisie functioneren. Het verhuist echter naar een groter terrein aan de Rivierdijk 2 te Sliedrecht, dat een oppervlakte heeft van circa 5,8 ha en een ruime werkplaats, gelegen aan een rivierha ven van de Merwede. Er worden secties van schepen, pijpleidin gen en staalconstructies waaronder ook offshore constructies, voor zover ze tenminste de bruggen kunnen passeren vervaar digd. De produktie sluit geheel aan bij die van Gusto Staalbouw. Door de recente olie- en gasvondsten in de Noordzee wordt een toe nemende vraag verwacht naar steeds grotere paaleilanden op zee. Gusto Staalbouw ontwerpt, bouwt en installeert ze. In een volgend nummer hopen wij de nieuwe telg van de IHC-fa milie nader aan U te kunnen voorstellen. 81

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 21