HOLLAND Nadat het merk wat strakker was gemaakt kwam het er zó uit te zien: Dit merk is vele jaren gebruikt. Nu gaat het veranderen. Want in al deze jaren is er in de IHC zélf zo het een en ander veranderd. Fusie en divisies De naoorlogse ontwikkelingen op industrieel en economisch ge bied maakten het nodig voortdurend attent te blijven op noodza kelijke aanpassingen. De band ,,IHC Holland v.o.f." waarbij elke partner de mogelijkheid had er zomaar uit te stappen moest nauwer worden aangehaald. Een volledige fusie volgde. In september 1965 werd IHC Holland v.o.f.: IHC HOLLAND NV. Ook andere specialiteiten van onze bedrijven dan het bouwen van baggermaterieel werden ingebracht. Om tot een afbakening van taken en verantwoordelijkheden te komen werd ons totale produk- tieprogramma gesplitst in drie groepen, divisies genaamd. Er kwam een Bagger Divisie, met Kinderdijk als „hoofdkwartier", een Offshore Divisie, met Schiedam als „hoofdkwartier" en een Mijnbouw en Transport Divisie, die haar specialistische kennis op het gebied van ertswinning en -transport vanuit Amsterdam ging uitdragen. Betekende dit alles het eind van de weg? Zeker niet! Hoewel het ons niet slecht ging in de afgelopen jaren was er geen enkele aanleiding op onze lauweren te gaan rusten. Onze President van de Raad van Bestuur, Mr. H. Smulders, zei het in zijn Nieuwjaars boodschap in Het Zeskant van januari: „Ons beleid is erop gericht ieder in onze bedrijven een eigen, persoonlijke verantwoordelijkheid te geven. Dit komt tot uitdruk king in het medebewaken van een gedeelte van onze bedrijfs kosten. Alleen wanneer ieder voor zijn deel zich van deze verant woordelijkheid bewust is, zal het mogelijk zijn de stijgende lijn, die onze groep dit jaar kenmerkte, ook in het komende jaar te handhaven". Eigen verantwoordelijkheid Meer dan voorheen zal dus de nadruk worden gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven. Elk bedrijf zal een apart „winstcentrum" zijn in het grote IHC geheel. Elk bedrijf zal z'n eigen zaakjes zo goed mogelijk moeten runnen. Dat betekent een zelf-bewaken van de bedrijfs- en produktiekos- ten. Maar ook: een eigen verantwoording in het naar buiten toe optreden. De specialisatie, zoals die tot uiting komt in de ver schillende divisies en de instelling van de „winstcentra" leidden tot een herstructurering, een her-indeling. Het nauwer verband tussen de werkmaatschappijen (vroeger zei den wij „de werven") en de IHC Holland-groep zal blijken uit een aantal nieuwe benamingen, die worden ingevoerd. Voortaan zult U moeten wennen aan: IHC Smit NV IHC De Klop NV IHC Verschure NV IHC Gusto NV Het nieuwe organisatorische „gezicht" van onze groep vindt z'n weerslag in de presentatie naar buiten. Nieuw handelsmerk Na de fusie werd het handelsmerk met de zes baggeremmers gehandhaafd. Maar het gaf niet meer een juiste weerspiegeling van de „persoonlijkheid" van onze IHC groep. Een bekend Brits bedrijf, Allied International Designers in Londen, kreeg opdracht een nieuw handelsmerk te ontwerpen. Maar ook: een nieuwe „huisstijl", dat wil zeggen een vorm waarin IHC zich voortaan naar buiten gaat presenteren. In brieven en brochures, in formu lieren en firma-aanduidingen, op schepen en gebouwen, op suiker zakjes en visitekaartjes. Dit betekent inderdaad een grote ingreep. Net zo min als je gauw de herkenningsmelodie van je band ver andert, wijzig je het handelsmerk van je bedrijf. Men is eraan gewend, men weet wat het is en waar het voor staat. Tóch gaan de baggeremmers nu plaats maken voor een moderner merk. Vóórdat dit nieuwe merk tot stand kwam was er veel overleg en denkwerk. Er werd van uitgegaan, dat wij doorgaans robuuste dingen bouwen. Van I.H.C. tot IHC Omdat wij zeker in het buitenland meer nog als „IHC" dan als „I.H.C. Holland" bekend zijn, gingen de ontwerpers met de letters I, H en C spelen. Eerst ontstond dit: Waar ongeveer al onze produkten mee te maken hebben is wa ter en zand. Dat leidde tot dit: Dit werd niet zo fraai gevonden en dus opzij gelegd. Nu is het mogelijk om letters te vervormen en ze een grafisch gezicht te geven: Men kan zo ver „vervormen" dat een zuiver „beeldmerk" ont staat. Zo: 63

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 3