HOE ZAL ONS HETEN NIEUWE HUISORGAAN PORTS AND DREDGING Ruim twintig jaar bestaat al, naast „Het Zeskant", een IHC perio diek dat de naam draagt „Ports and Dredging". Het werd indertijd opgezet door IHC Holland v.o.f. Het was de bedoeling om in tijd- schriftvorm klanten en mogelijke klanten te vertellen wat IHC Holland allemaal voor de baggerindustrie kon doen. Tot 1965 immers was IHC Holland voornamelijk een verkooporganisatie van zes werven, die alle baggermaterieel als één van hun specia lisaties hadden. In de loop der jaren kwamen er ook artikelen in Ports and Dredging die niet over dit onderwerp gingen. Er kwa men verhalen in over de speciale schepen die de werven bouw den, zoals veerboten en sleepboten. Het blad werd gezonden precies zoals de naam aangeeft naar iedereen die belang stelling had voor havens en baggermaterieel. Na de fusie in 1965 verkocht IHC Holland niet meer uitsluitend baggermaterieel. In feite kwamen er drie groepen produkten, waarvan de drie divisies een afspiegeling zijn. Baggermaterieel, materieel voor de olie-industrie op zee, materieel voor de alluviale ertswinning en overslagapparatuur voor bulkgoederen. Met dit laatste bedoelen wij bijvoorbeeld graanelevatoren en kopralos- sers. Wij hebben nog een aantal jaren Ports and Dredging laten voort bestaan. Het was echter niet meer een echt huisorgaan. De na druk lag in feite nog steeds op de voorlichting aan haven- en baggermensen. De Offshore Divisie kreeg dan ook behoefte aan een eigen periodiek, dat „Oil Report" genoemd werd. Dat werd in het bijzonder gericht aan allerlei groepen van mensen, die wel eens interesse zouden kunnen hebben voor de produkten van die divisie. Wij menen dat het onjuist is beide bladen te laten bestaan. Het moet mogelijk zijn dat IHC Holland één huisorgaan uitgeeft waar in informatie verstrekt wordt aan al onze klanten en mogelijke klanten. Het moet, net als Ports and Dredging ook aan diploma tieke diensten, pers, scholen en universiteiten, banken en krediet instellingen worden gezonden. Kortom, het nieuwe orgaan gaat naar al die groepen van mensen, van wier oordeel wij als organi satie afhankelijk zijn. Een groot probleem is de naam van het nieuwe orgaan. Je zou het gewoon IHC News, IHC Report, IHC Magazine of zoiets kun nen noemen. Wij dachten zelf over „Drilling and Dredging", „Soil and Science" of „Ocean Engineering". Maar wij hebben nog geen naam kunnen vinden waarin duidelijk naar voren komt wat wij allemaal kunnen en zouden kunnen doen. De naam moet interna tionaal bruikbaar zijn. Kunt U, geachte lezer, ons helpen? Voor degene die de „brain-wave" heeft ligt bij ons 250,te wachten. Daarom een PRIJSVRAAG: 1. Stuur ons in een gesloten enveloppe een goede internationaal bruikbare naam voor het nieuwe huisorgaan. Vermeld daarbij een motto (schuilnaam). Op de enveloppe moet eveneens het motto worden geschreven. 2. Voeg daarbij een tweede enveloppe, waar buitenop ook dat motto staat, maar waarin een briefje zit met Uw naam en adres. 3. Deelname staat alleen open voor personeel, werkzaam bij IHC Holland of één van haar werkmaatschappijen. Publiciteits medewerkers zijn uitgesloten van deelname. 4. Inzenden vóór 1 juni 1971 aan: IHC Holland, Postbus 6141, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1971 | | pagina 5