40 JAAR BIJ IHC SMIT i 25 JAAR BIJ 25 JAAR BIJ 40 en 25 JAAR BIJ IHC SMIT IHC GUSTO STAALBOUW IHCVERSCHURE JUBILEA P. STOUT Op 14 januari ging de vlag met het cijfer 40 in de mast voor de heren P. Stout en P. G. Oskamp. Bij de jubileumviering was de Burgemeester van Nieuw-Lek- kerland aanwezig, om beide he ren het ereteken in zilver, ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau, op de borst te spelden. De heer Stout trad op 13 januari 1936 in dienst als ijzerwerker. Onder leiding van zijn vader, de heer C. Stout, leerde hij het vak en klom op tot baas. Nadat Stout sr. de werf verlaten had, werd Stout jr. hoofdbaas SWZ. Op 30 oktober 1972 de be noeming tot hoofdbaas Sectie- bouw in de Schepenhal. In de avonduren is de heer Stout ook op het bedrijf te vinden om les te geven in het uitslaan en af schrijven. De heer P. G. Oskamp trad op 15 januari 1936 in dienst bij baas Van Dam om ketels van schepen schoon te maken. Na dit enkele maanden gedaan te hebben, werd hij overgeplaatst naar de ijzerwerkers. Hier kwam hij eerst onder lei ding van de heer Van 't Hof en later ook onder de heer C. Stout. Na de oorlog kwam de heer Os kamp terug op de spantenvloer. In mei 1951 werd hij optisch te kenaar op de Bedrijfstekenka- mer, nu het MVC. Op 3 oktober j.l. herdacht de heer Jan Cremers het feit, dat hij 25 jaar geleden als pijpfitter in dienst trad bij IHC Gusto Staalbouw B.V. te Geleen. De heren De Kleijn en Mercx lieten hun woorden van dank voor zijn langdurige inzet verge zeld gaan van hun gelukwensen en de gebruikelijke cadeaus voor hem en zijn echtgenote. Wij wensen de jubilaris en zijn gezin nog vele jaren in goede gezondheid toe. J. CREMERS P. BAKKER De heer Bakker trad op 16 janu ari 1936 als 15-jarige jongen in dienst bij J. K. Smit in de funktie van nagelheter. Dit be roep heeft hij ca. 2 jaar uitge oefend. Daarna werd de heer Bakker in de gelegenheid ge steld om lassen te gaan leren en sindsdien is hij altijd als lasser werkzaam geweest. Van 1959 tot heden is de heer Bakker tevens lid van het Be stuur van de Afdelingskas en ge durende de eerste 10 jaar van deze ambtsperiode verzorgde hij om de week ook de lekencontro- les voor het bedrijf. Op 31 januari jl. was het 25 jaar geleden, dat de heer Hoek, toen 37 jaar, in dienst trad bij de Koperslagerij. Vóór die tijd was hij werkzaam als molenaar/riet snijder. Het viel hem daarom niet mee om, na altijd een be roep in de vrije natuur uitgeoe fend te hebben, „binnen de poorten" te komen werken. I.v.m. ziekte was de heer Hoek op 13 mei 1974 gedwongen zijn werk neer te leggen en dientengevol ge zit hij nu in de W.A.O. Op deze dag herdachten wij te vens het feit, dat de heer Burg graaf 25 jaar aan ons bedrijf verbonden is. De heer Burggraaf begon zijn loopbaan in de bank- werkerij bij L. Smit Zn. Zijn toenmalige baas had echter de gewoonte om de oudere werk nemers het mooie werk te laten doen en de jongeren een bezem in de hand te drukken om te gaan vegen. Op de bezem was de heer Burggraaf al snel uit gekeken en dat was er de reden van, dat hij, toen er dringend draaiers nodig waren, graag achter de draaibank ging staan. Tot heden oefent de heer Burg- T. BURGGRAAF graaf nog steeds het beroep van draaier uit. Wij feliciteren de jubilarissen van harte met hun jubileum en wensen hen met hun gezinnen nog heel vele jaren toe in een goede gezondheid. Donderdag 19 februari was een dubbele feestdag voor de fami lie Sopjes in Tuindorp Oostzaan. De heer P. Sopjes vierde niet alleen zijn 47ste verjaardag, maar hij herdacht tevens het feit, dat hij 25 jaar aan het be drijf IHC Verschure verbonden was. Omdat de heer Sopjes wegens lichamelijke klachten al gerui me tijd zijn werk als elektrisch lasser niet meer kan verrichten, had hij er zelf de voorkeur aan gegeven zijn jubileum thuis te vieren. Een afvaardiging - in overleg met de jubilaris samengesteld - is toen naar Tuindorp Oostzaan getrokken. Zij hebben daar in een gezellige en gastvrije om geving de jubilaris en zijn vrouw gefeliciteerd met het dubbele feest en de jubilaris veel sterkte en een voortgezette beterschap toegewenst. Wij sluiten ons bij deze felicita tie en wensen alsnog gaarne aan. P. G. OSKAMP G. HOEK P. SOPJES Op 27 januari jl. ging de vlag met het cijfer 40 in top voor de heer P. Bakker en die met het cijfer 25 voor de heren T. Burg graaf en G. Hoek. 39

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1976 | | pagina 11