o d> a> In 1916 vestigde Verschure zijn scheepswerf aan de Zamenhof- straat op de plek, waar deze nu nog gevestigd is. Waarom? Omdat het vaarwater aan de vestiging Meeuwenlaan, waar toendertijd ook de casco's gebouwd werden, té weinig uitloop had voor de groter wordende schepen en de ruimte voor uit breiding ter plaatse niet aanwezig was. Aanvankelijk leed de scheepswerf een wat geïsoleerd bestaan. Wel werden de casco's voor de binnenvaartschepen, de vracht vaarders, het baggermaterieel, de speciale schepen en de pon tons voor drijvende kranen en graanelevatoren er met grote regelmaat gebouwd en te water gelaten, maar de afbouw en afwerking geschiedde nog aan de kade aan de Meeuwenlaan. In deze situatie kwam pas verandering toen laatstgenoemde activiteiten naar het werfterrein verhuisden. Dit gebeurde om dat de gebouwen en outillage aan de Meeuwenlaan verouder den, maar ook omdat de produktie op twee van elkaar geschei den terreinen stagnatie kan veroorzaken en de ondoelmatigheid in de hand werkt. Dat gevaar voor ondoelmatigheid - een doorn in het oog van iedereen, niet in de laatste plaats van de leiding - is in zekere mate blijven bestaan zolang directie, tekenkamers, inkoop en administratie nog aan de Meeuwenlaan gehuisvest zijn. Behalve de hier genoemde nadelen voor de produktie biedt dit gescheiden optrekken het nadeel van een gebrekkige commu nicatie. Het mag tot de verdienste van de huidige leiding ge rekend worden, dat zij in deze reeds jarenlange bestaande toe stand stap voor stap verbetering brengt. Gedurende de beide laatste vijfjarenplannen zijn verbeteringen aangebracht op het werfterrein zelf en in de outillage. Maar de kroon op het werk is gezet toen eindelijk, na zeer moeizaam verlopen onderhan delingen en ellenlange besprekingen met de Steenkolenhan delsvereniging en diens onderhuurders, op 1 juli 1974 het defi nitieve contract getekend kon worden voor de overname van een stuk grond naast de werf. Nu kan het werfterrein met een aanzienlijk stuk kade en het er achterliggend terrein worden me mmm uitgebreid. Daarmee was de basis gelegd voor een samenbun deling van alle tot de produktie behorende afdelingen, inclu sief alle kantoren. Het wachten was nu op de benodigde fondsen voor het uit voeren van de werkzaamheden en het slopen van bestaande opstallen. Er werd een structuurplan opgesteld. Maar door de financiële tegenslagen in de USA voor ons concern ontstond stagnatie in de plannen. Zeer selectief is men toen te werk gegaan en ui terst zorgvuldig zijn de gevoteerde bedragen besteed aan de meest urgente zaken, om toch vooral niet te veel tijd te ver liezen. Eind vorig jaar keurde de raad van bestuur de aanvraag goed, die de vervulling betekende van de reeds lang gekoesterde wens van de leiding van IHC Verschure: het overplaatsen van de kantoren van directie en de administratieve en technische diensten van de Meeuwenlaan naar de Zamenhofstraat. Men wil zien nog dit jaar deze plannen te realiseren. Van het gehele structuurplan is tot op heden zo'n 30% uitgevoerd. Zonder al te veel in details te treden willen wij in Het Zeskant eens een overzicht geven van wat er is gebeurd en wat er nog gaat gebeuren. Het beste kan dat aan de hand van een luchtfoto van het werfterrein in Amsterdam-Noord. 1. Verlenging kraanbaan afbouwkade voormalig SHV-terrein. is gebeurd 34

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1976 | | pagina 6