D VERGADER op 11 februari 1976 Deze vergadering wordt ook bijgewoond door de heren M. G. de Bruin en R. H. van Nierop - beiden lid van de raad van com missarissen - en de heren D. Boterenbrood en B. Schuil van de raad van bestuur. De nog op te richten commissie die de mogelijkheden zal onder zoeken van Overheidssteun aan de scheepsbouw vormt eerst onderwerp van bespreking. De voorzitter meent dat nog niet precies vast staat wat de taken en de doelstellingen van de commissie zullen zijn. De heer Schuil voegt hieraan toe, dat de commissie zijn eigen kader moet vormen en zijn eigen voor waarden moet stellen. Op een desbetreffende vraag zegt de voorzitter dat er geen garantie is, dat IHC in de commissie een zetel krijgt. Enkele leden vinden het belangrijk dat IHC blijk geeft van zijn bereidheid om een stuk zelfstandigheid op te offe ren in verband met het zeker stellen van de werkgelegenheid. De voorzitter merkt op, dat het niet verstandig zou zijn voor waarden die nog niet bekend zijn bij voorbaat in te willigen. Dat betekent verlies van onderhandelingspositie. Wanneer het nood zakelijk zou zijn om aan bepaalde voorwaarden te voldoen om het voortbestaan van IHC te continueren, zullen die in principe niet worden afgewezen. IHC heeft in de Nederlandse scheeps bouw een sterke positie door de specialisatie. Aan de hand van de bezettingsoverzichten geeft de voorzitter een toelichting op de orderportefeuille. Tijdens de discussies deelt hij mede, dat het niet de bedoeling is een gecombineerde interne engineering op te zetten. De „know-how" van Smit En gineering blijft gericht op „bagger". De heer Boterenbrood geeft wat nadere informatie over de verwezenlijking van „Bagger Groot". Er zijn geen nieuwe aspecten. De plaatselijke OR-en zijn geheel op de hoogte. De centralisatie van de ontwerpfunc- tie in Kinderdijk zal langzamerhand worden uitgevoerd. Ten aanzien van het verdelen van de orders zal IHC Verschure zeker niet worden vergeten. Er kunnen zich echter factoren voordoen, zoals de voorkeur van de klant, die de verdeling beïnvloeden. Uit de vergadering wordt de aandacht van de raad van bestuur gevraagd voor een centraal verkoopbeleid voor bagger en off shore. De heer Boterenbrood meent, dat tussen de verkoopsta ven van beide divisies een intensief contact bestaat. De coör dinatie door de raad van bestuur staat borg voor hetgeen be reikt moet worden. De COR commissie die is ingesteld ter begeleiding van de pro blematiek rondom Smit Bolnes is sinds kort van informatie voorzien. Er is nog niet voldoende tijd en gelegenheid geweest om al advies aan de COR uit te brengen. De commissie is van mening dat de resultaten van de onderhandelingen met een buitenlandse partner in alle rust dienen te worden afgewacht. De commissie behoudt zich alle rechten voor een onderzoek in te stellen naar wegen welke leiden tot andere alternatieven. De heer Boterenbrood stelt dat IHC op aanvragen die binnenkomen serieus ingaat. Uitgebreid wordt gesproken over de werkwijze van de COR ad viescommissie. Nieuw overleg zal op korte termijn plaatsvinden. Aan het begin van de behandeling van het agendapunt Staubo II geeft de heer Schuil een toelichting op de recente ontwikke lingen op offshore gebied. Medio 1974 was er een piek, die leidde tot het plaatsen van een groot aantal opdrachten bij scheepswerven over de hele wereld. Tot begin 1975 ging alles goed. Toen kwam de ommekeer, vooral in de tankermarkt. Deze terugslag trof ook de tankerreder Staubo, die een olieboor- maatschappij had opgericht en daarvoor bij IHC twee boorsche- pen bestelde. Met name met Staubo II dreigt IHC nu de dupe te worden van de moeilijkheden waarin Staubo verkeert. Uit voerig wordt van gedachten gewisseld over dit moeilijke onder werp. Er zitten vele haken en ogen aan. Samenvattend kan wor den gesteld, dat de raad van bestuur streeft naar de mogelijk heid om de Staubo II af te bouwen voor zover dat in haar vermogen ligt. Gezien het precaire karakter van het onderwerp verzoekt de raad van bestuur een ieder binnen de IHC zich te onthouden van veronderstellingen en bespiegelingen die een en ander ongunstig zouden kunnen beïnvloeden. Proefvaartregeling: de hiervoor ingestelde commissie zal in de volgende vergadering met een definitief advies komen. Even eens in de volgende vergadering zal aan de orde komen het concept van het verslag van de reglementscommissie. Teneinde de COR op de hoogte te kunnen houden over de meest recente ontwikkelingen o.a. met betrekking tot Smit Bolnes en Staubo wordt de volgende COR vergadering vastge steld op 4 maart a.s. te Rotterdam. De voorzitter De secretaris 37

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1976 | | pagina 9