in Let op Uw NUMMER Dit sempra SEMPRA is verkrijgbaar bij: WETSTEIJN - Groenelaan 79 nummer heeft waarde JANSEN'S SCHOENEN JSTs 5051 WETSTEIJN TV-defect? RADIO ACTIEF le Jaargang No. 10 17 mei 1962 Verschijnt eens per 14 dagen GROENELAAN 38 stelt op 4 nummers een waardebon van 7. J O ter beschikking ZIE DE ETALAGE Tevens stelt GROENELAAN 79 op 2 nummers een waardebon van it- en op 2 nummers een waardebon van 2.J0 ZIE DE ETALAGES Bel 63420 wij helpen direct! A.N.W.B.- rijschool Centrum f IOO.- p. cursus - f 8.- p. les Scootercursus f 35.-, f 6.- p. les Speciale Speeltuineditie Redaktie en administratie: Drij. A. L. v. d. WATER - P. J. Troelstralaan 153 - Tel. 0.10-62733 - Schiedam Kantooruren: Dagelijks 9-11 uur - Maandag, woensdag en vrijdag van 20-23 uur - Bank: N.V. Slavenburg's Bank - Schiedam Drukkerij: Van Dijckstraat 174 - Tel. 0.70-39.46.90 - Den Haag Tarief Kaboutertjes: per editie 20 woorden f0.50 - Verschijnen in geheel Schiedam ZUID gaan grote gebeurtenissen hun schaduwen vooruit werpen Op de eerste plaats is daar de opening van de speeltuin op het Wilhelminaplein op 23 mei a.s. 's avonds om half acht. Wethouder van Kinderen heeft zieh spontaan bereid verklaard de tuin te ope- nen. Vooraf zal de Jong Harmonie met de jeugdafde- ling van Euphonia een rondwandeling door zuid ma- ken. De jeugdkoren Zingende Stamgasten en Jong en Blij zijn kenbaar aan de feestmutsen en cocardes. De onvolprezen dirigent van Euphonia, de heer Dick Stam, heeft een speciaal openingslied gecomponeerd, waarvan de tekst elders in dit blad staat vermeld. Nu hoopt zuiderling maar, dat het op 23 mei prach- tig weer is zodat de opening van de speeltuin een evenement zal worden waar zuid trots op kan zijn. Wat de speeltuinaktie zelf betreft, ook hier een daad van gemeenschapszin. De firma Jurgens heeft voor de laatste trekking een koelkast ter beschikking gesteld en de firma's Schil- peroord uit de Tuinlaan en Wetsteyn uit de Groene- iaan gezamenlijk een vloerkleed dus voor de laatste trekking twee prijzen. Wat zegt u daar wel van. Zui derling is er sprakeloos van. Nu, beste zuiderlingen maar speeltuintjes vragen en blijft er om vragen. Op de plakkaarten kunt u lezen wie speeltuintjes uit- geeft. De prijzen zijn het waard. Als de winkelier u soms vertelt dat hij geen speeltuintjes meer heeft, zeg dan maar dat de heer Ossewaarde, de seer, van de speeltuinaktie, er nog voldoende bezit. Zuiderling heeft het zelf bij hem geinformeerd. De prijzen zijn te be- zichtigen bij schoenenmagazijn Jansen in de Groene- laan. De trekking zal geschieden op Pinkster drie dus 12 juni a.s. Iedereen is dus in de gelegenheid om een voile kaart in te leveren en mogelijk meer. Als de speeltuin dus geopend is, gaat de aktie zelf nog enige tijd door. De winnaar van de vorige trekking was de fam. v. d. Akker, Koggestraat 28 in Rotterdam west. U ziet wat samenwerki.ig vermag en wai er in zuid door het initiatief van de middenstandsverenigingen tot stand is gebracht, want tevens zal op 23 mei de Groenelaan getooid zijn met bloemtakken en nieuwe papierbakken en zal de hoek van Groenelaan en Ha- gastraat omgetoverd zijn in een aantrekkelijk plant- soentje. Bestuur en leden, namens de hele zuidelijke gemeenschap wil ik de dank overbrengen voor al het- geen u voor onze kinderen en in het algemeen voor Zuid al tot stand heeft gebracht. Wij zullen, door onze belangstelling te tonen bij de opening van de speeltuin en door 's avonds om zes uur de vlag uit te steken, hiervan blijk geven. Daarom vraagt zui derling dus aan om op 23 mei om zes uur 's avonds de vlag uit te steken en deze om half negen weer binnen te halen. Wij hebben daar reden toe en ten- slotte vind ik het een eer om te zijn een zuiderling. HEEFT U AL EEN BIJDRAGE GESTORT VOOR (UW) ONZE SPORTHALt de "muurvaste" verf, waarmede volmaakl egale 6n witie plafonds bereikt worden. setup** sempra veveotex n sempra plasticlak voor alle houtwerk, dat U glanzend wilt laten "spreken". voor alle muren (ook over behang), maar ook voor "vlekkeloze" plafonds. sempra plastic muurverf Programma opening speeltuin 23 mei a.s. half acht Wilhelminaplein 1. Rondwandeling van Jong Harmonie met de kin- derkoren Zingende Stamgasten en Jong en Blij. Vertrek uur vanaf de school aan de Dwarsstraat route: Willem Brouwerstraat, Hoofdstraat, Nieuwe Haven, Hagastraat, Groenelaan, Rozenburgse- straat, Nieuwe Maasstraat, Oude Maasstraat, IJ- selmondesestraat, Ridderkerksestraat, Wilhelmina plein. Daarna stellen zij zich op het speelterrein op. 2. Toespraak van de voorzitter van de verentging Middenstandsbedrijven, Schiedam Zuid, de heer Cram a. Zingende Stamgasten en Jong en blij zingen onder leiding van Dick Stam het lied Zingende Stamgas ten. 4. Toespraak van de Wethouder de heer mr, M. J. M. van Kinderen. 5. Zingende Stamgasten en Jong en Blij zingen het speciaal door Dick Stam gecomponeerde openings- lied. Aan het slot van het lied gaan er balonnen de lucht in en zet Jong Harmonie het slotnummer in. 3. OPENINGSLIED 't Grote ogenblik is aangebroken de speeltuin is klaar. Als 'n mooie bloem ontloken door 'n gemeenschap-zin gebaar De winkeliers van Schiedam-Zuid drukken hiermee hun eendracht uit. Dit is de kroon op hun werk 'n speeltuin, mooi en sterk. De vlaggen uit in Schiedam-Zuid want de speeltuin is klaar. De vlaggen uit in Schiedam-Zuid nu is het voor elkaar. We kunnen wippen, draaien, schommelen heerlijk frank en vrij rom'lebommelen 'n driewerf hoera thans aangeheven: Hiep hiep hoera Hiep hiep hoera Hiep hiep hoera Dang zal de speeltuin leven. Tot 's avonds 11 uur bereikbaar Ook plaatsen en reparaties van antennas RIJKSGEDIPLOMEERD Lest met OPEL, DAF, V.W. en SCOOTERS VERHUUR VAN AUTO'S EN SCOOTIRS LANGE KERKSTRAAT 20 ROZENBURGSESTRAAT 28a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1962 | | pagina 1