VeGe kraidenier C. OSSEVVAARDE MAG. DE OOIEVAAR M Ik Voor 'r\ warme en koude hap De grote vier Sperwerkruidenier Firma J. Voogd SIMONS W. DEN HELD llitgebreide kcuze voor SLTicolaas 'n klnderwagen KOELSTRA 'n wandelwagen KOELSTRA *n kinderstoel KOELSTRA M. J. v. d. WATER Jzn. Voor al uw LEVENSMIDDELEN Horoscoop voor de week 18-11 t.m. 4 11 DEELNEMERAKTIE LETTER I (groen) A. W. G. de Leede Wed. Huyzer Specialiteit in Hasekamp-artlkelan Aktiedeelnemer letter D rood Boterstraat 64 tel. 68481 ST. NICOLAAS CADEAUS betioeft geen probleem SCHNEIDER heeft wel iets voor IEDEREEN Afd. MEUBELEN Leuke Haard-fauteuils vanaf 62.- Salontafels met Formicablad v.a. 45.- Couranten-bakken met bovenblad 19.75 Bijzettafels vanaf 14.50 Mimiset 59.50 Haardbankjes div. bekleding v.a. 15.90 Radiotafels 39.75 T.V. Tafels 49.75 Teak Handwerkmeubel 115.- Teak Ladekastje 105.- Kapstokken 14.50 Gangspiegels en Borstelhangers v.a. 9.90 Afd. WONINGTEXTIEL Warme plaids 18.90, 20.50, 28.50, 41.75 Div. soorten Tafelkleden 12.50, 15.95, 33.50 enz. Div. soorten kapstokkieden, Tafellopers en Dressoirlopers Div. maten in Smyrna-kleden v.a. 8.70 Leuke Sierkussens vanaf 8.50 Flan. Lakens 1 pers. 4.95 Flan. Lakens 2 pers. 5.95 Chenille Spreien 1 pers. 15.95 Chenille Spreien 2 pers. 19.95 DIT NOET U ZIEN Blj ^be/e„ Sfe\tiei Uw drogist en fotohandel Lev/ert ruime sortering St. Nicolaasgeschenken o.a. haardroger in tas 24.50 Beierlandsestraat 19a Tel. 66755 Deelnemer aktie letter B BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL zoals succes- en zakagenda*s Ringportefeuille. Icder9.75 Kinderboeken, Romans. Pockets, Schrljlbehoeften enz. Lees ook eens uit onze ultgebreide bibliotheek Hoofdstraat 181 Telefoon 68499 Hag. „DE OOIEVAAR" Hoogstraat 138/144 heeft van KOELSTRA de ALLEENVERKOOP voor SCHIEDAM. Zear groot is ook onze collactie POPPENWACENS, vindt U baslist nergensM De complete collectie van Mutsaerts en Pedigrae blj de grote speciaalzaak van Schiedam IJsbaan ,Het Volkspark' SCHIEDAM (achter het Julianapark) Koop voor 5 dec. a.s. uw abonnement op de ijsbaan Kinderen t/m 16 jr f <*.- Ouder dan 16 jaar f6.-- No 5 dec. f 6.— en f 9.-- Verkrfjgbaar bQ J. van VLIET Rembrandtlaon 17b Telefoon 62101 - 6S536 Even naar de kwallteitsslagerij vrijdag en zaterdag- rekiame Malse Runderlappen kleln randfe vet 500 gram 1.78 Fljne Riblappen 500 gram vanaf 2.48 Zolang de voorraad strekt Rookspek 0.75 per kg Beierlandsestraat 39 Tel. 69958 Den Bommelsestraat 39 - Telefoon 69874 Deelnemer aktie letter E geel Ml ■Ilium De beste manier om spoedig rljk te worden Paul Anka is wel <Je jongste artist, die in de meest beroemde nachtclubs optreedt. Hij heeft anders, hoe jong ook, z'n sporen al ver- diend. Reeds elf goede platen heeft hij in de wacht gesleept. Hij begon met „L>iana". Oorspronkelijk was hij van plan om...... journalist te wordeft. We den- ken niet, dat hij d&n zoveel verdiend zou hebben!! Groenelaan 47-49-103 Telefoon 69862 DEELNEMER AKTIE LETTER G zoalsPatat frites. ballen gehakt. kroketten, loempia's, kroepia's. slaatjes of eta lieerlijk ijsje naar: Beierlandsestraat 55 - Schiedam Drogisterij Het Groene Kruis Rijnstraat 4 - Tel. 65898 4.50 3.75 1.95 After Shave Tabac vanaf After Shave Old Spice vanaf After Shave Boldoot vanaf Pre Shave Tabac, Old Spice, Blett, enz., v.a Eau de Cologne en Toiletartikelen in fraaie St. Nicolaasverpakking Deelnemer aktie letter I rood 3.95 van de moet U altijd extra in de gaten houden Deze keer 1. Bessesap met suiker van 69 voor S9 Zuurkool Pak 44 2. Erwtensoep m. rookw. v. 95 voor 79 Pikantjes smeert zuivelzacht 3 voor 89 Nw Maasstraat 99 Tel. 69527 AKTIEPEELNEMER LETTER H (rood) Willem Brouwerstraat 22 Tel. 65071 AKTIE DEELNEMER LETTER I RAM II MAART—20 APRIL 0 bent de laatste tijd nogal nerveus en dlt leidt dlkwijls tot prikkelbaarheld. Pro beer toch om u ciaar overheen te zetten. Zoek ook wat meer afleiding. Toch kan men, ondankf? alles, in deze tijd wel iet» goeds verwachten. Houdt uw doel goed voor ogen. SITBR 21 APRIU—20 MKI Wanneer u onder dlt teken geboren werd, zal er weinig ver- anderlng in de bestaande toestand en in de dingen van alledag naar voren komen. Toch kan dlt z'n voordeel hebben, daar men er dan beter toe komt om eerder voorgenomen zaken af te maken. TWKELINGEN 21 MKl—21 J UNI Ondanks uw actlvltelt is het niet uitgesloten, dat u tegen het einde van deze week in moeilijkheden komt, doordat bepaalcie zaken and ere lopen dan u gedacht had. Toch heeft dit een weerelag op uw goede stemming en maakt u erg prikkelbaar. KREEFT 22 JUNI22 JTJIJ Over het algemeen zijn de vooruitzichten en de omatandig- heden voor degenen, die onder dlt teken geboren werden goed en zelfs hoopgevend. Ondernemend en bedrijvig van a&rd be- schlkken zij zelfs over vrij veel zelfvertrouwen. Wees echter niet te optlmlstlache. LEKUW 23 JULJ—23 AUG. U voelt zich deze week zeer evenwichtig en erg geneigd om hulpvaardlg te zijn. Probeer hieraan zoveel mogellJR te vol- doen, want anderen zullen hierdoor geholpen en gekalmeerd worden en u hiervoor zeer dankbaar zijn. Later zult u hen weer nodlg hebben. MAAGD 24 AUG.23 SEPT. Dlt is voor u een prettige week, die harmonisch verloopt on waarln u bepaalde ldealen eindelijk gedeeltelijk in vervulllng zlet gaan. Bepaalde spanningen en nerveusmakende omstandlg- heden zullen als van zelf verminderen en opgeheven worden. WBBGSGHAAU 24 SEPT.—23 OUT. Ben geschlkte week om met uw vrienden of relaties uw plannen te beepreken en nader ult te werken. Ook een ultstekende tijd om uw werkzaamheden van de komende weken voor te bereiden of zaken van belang rustlg te overwegen. 9GHOBPIOBN 24 OKT.—22 NOV. Deze week zal het einde betekenen van een onrustige en ver- velende periode. U weet: de laatste loodjes wegen het awaarst. Zodoende moet u uw best doen u goed te blijven beheereen om misverstanden te voorkomen. Dit is van belang. BOOG9CHUTTER 2S NOV.—21 DEC. U is deze tijd wat erg emotioneel en daarom moet u zo verstan- dig zij 11 u niet van uw doel of werk te laten afleiden door zekere stemmlngen of belnvloeding. laat uw geluk of uw op- gewektheid niet door anderen of let. In de war brengen. STEENBOK 22 DEC—20 JAN. Het komt er deze week op aan zich beter te beheersen, niet zo pessimlstlsch te zijn en niet zo fel te reageren op de voori- varendheid of eigengereidheld van anderen. Dit is werkelijk nodlg om onaangenaamheden, met nasleep, te vermijden. WATERRMA.N 21 JAN 19 FEB. Het is niet uitgesloten, dat u zich deze tijd in een minder goede condltie voelt en bovendlen met veel tegenslag te kampen heeft als gevolg van zekere tegenwerking. U moet echter ge- duld weten op te brengen om deze moeilijkheden goed onder de knle te krijgen. VISSEN 29 FEB.20 MKT. Deze week moet u trachten uw arheid zo produktief mogelijk te maken. Het zal u kunnen lukken om bepaalde tegenstellin- gen tot een oplossing te brengen. Om dit met tact te doen is u wel toevertrouwd. Pas op dat u de goede verstandhoudlng niet in gevaar brengt en voorkomt woordenwiseeling en mis verstanden. Uw adres voor feest- en setzoendranken SLIJTERIJ - WIJNHANDEL Hagastraat. 21 - Telefoon 67850

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1962 | | pagina 2