Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

HomeSearch

40 resultaten gevonden

| Nieuwe Schiedamsche Courant | pagina 4

Enthousiasme bij B. en W. over stationsboulevard ... VLAARDINGEN. 12 febr. Burge meester en wethouders van Vlaardingen zeggen in hun verkeersnota de door het rapport-Jokinen geschetste gedachte van een „stationsboulevard" zeer aantrek kelijk te vinden

| Trouw / De Rotterdammer | pagina 1

De stadskern krijgt door een brede stationsboulevard verbinding met het station Schiedam/Rotterdam west. Dit maakt het noodzakelijk, dat de bebouwing aan de oostzijde van de Singel wordt afgebroken ... . De sanering van het gebied tussen Schie en Singel zal eerst later in een passend tempo kunnen geschieden. Maar afbraak be- betekent ook nieuwbouw langs de Stationsboulevard.

| Het Nieuwe Stadsblad | pagina 1

STATIONSBOULEVARD ... De stadskern krijgt door een brede stationsboulevard verbinding met het station Schiedam/Rotterdam west. Dit maakt het noodzakelijk dat de bebouwing aan de oostzijde van de,Singel wordt afgebroken

| Het Vrije volk | pagina 1

Ander punt is de mogelijkheid tot aanleg van een verbindingsweg tussen het citygebied en het NS- station de Stationsboulevard ... In het Smgelkwartier zouden ruim 900 woningen moeten vei dwijnen Dit voor de aanleg van de metro en de Stationsboulevard

| De Havenloods | pagina 3

In aansluiting op de bestaande be bouwingsrichting en -structuur van het Singelkwartier zou een nieuwe be bouwing in hooge variërend van 3 tot 6 lagen, aan de zuid-oostzijde, van de Stationsboulevard ... lijk winkels, showrooms, café-restau rants, reisbureaus, etc. zou kunnen bevatten, bestaat uit woonbebouwing aan de Stationsboulevard en kantoren aan het Stationsplein. De hoogte ervan is enerzijds

| Het Nieuwe Stadsblad | pagina 20

- voorzieningen zijn daarop aangepast. De idee van de grote Stationsboulevard is gewijzigd in een bescheidener oplossing, waarbij de voorkeur uitgaat naar het verleggen van het doorgaande Singelverkeer naar de

| Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | pagina 3

- Westersingel eri stationsboulevard. Xjit' gedeelte is" het meest; benut ;om'nieuwe inzichten - tot uitdruk king te brengen. Het bevat een kern van winkels om open hoven waarbij ook gedacht is aan wonin gen op de ... kantoorruimte meer grond was bestemd- Door uit breiding van het cïtygedeeltej. eerst begrensd door Hofplein—Goudsche Singel Adm. de Ruyterweg Blaak en Coolsingel en thans om sloten door de Stations-boulevard

| Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | pagina 1

uit de Schlekade, Pompenburg en het Weena (de nieuwe stationsboulevard). Op deze brede verkeerswegen loopt de trambaan in het midden. Aan weerszijden komen rybanen van 9 meter breedte. De trottoirs op ... 2950 zal beginnen. Van de nieuwe stationsboulevard, ter hoogte van het Hofplein wordt een gedeelte aangelegd.

| Trouw / De Rotterdammer | pagina 1

De aanlooproutés'naar het winkelcen trum' worden de Hoogstraat en de Vdn- delstraat. De Statiónsboulevard blijft ook in dit wégenplan als entree van het centrum de volle aandacht verdie nen. Deze ... ook dê aanlooproutés Hoogstraat, Vondel- ilraat en Stationsboulevard aange duid, pe Piet cirkeltjes omkranste gebieden ten tuesten van de lijn Weeshuisplein, Veerplein en Ge- .dempte' Bierslool geven

| Het Vrije volk | pagina 2

tievelijk bovengrondse ligging van de metro in de binnenstad. En dan omvat de studie alternatieven voor eenzijdige, respectievelijk tweezijdi ge bebouwing van de zogenaamde Stationsboulevard (de verbinding

| De Havenloods | pagina 1

gedacht. De „stationsboulevard" blijft gehand haafd, maar uiteraard heeft deze beper king ook betekenis voor de verkeerssi tuatie, waarbij de metro over een viaduct wordt geleid.

| Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | pagina 1

Spreker zag ook wei moeilijkheden La.v. de plannen voor een „stationsboulevard" en herinnerde er aan. dat ai in hel begiu bedenkingen zijn gemaakt tegen helling en bocht van het Liesveld viaduct. ... De naam ..stationsboulevard" wilde rnr. Heusdens maar liever vergeten, want die naam is te wijds, gezien de mogci ijk heden, die er zijn. maai het streven is niettemin gericht op een weg van zo hoog

| De Havenloods | pagina 1

Zo verklaart het college, dat de „Stationsboulevard", lopend vanaf tiet station naar het centrum, in het plan essentieel moet worden geacht, waardoor dus bepaalde bedrijven ïmoeten verdwijnen.

| De Havenloods | pagina 3

Stationsboulevard" wordt open en winderig en een groot deel van het jaar onbruikbaar. In de studie wordt een suggestie gegeven voor winkelbouw, omdat het de route is naar het centrum, handhavingsmoge- lijkheid van